ردیف نام محصول تعداد ابعاد(cm²) قیمت تحویل عملیات
1

گلاسه براق یکرو (3 روزه)

1000 هر سانت مربع 19,319 ﷼ 1 روز کاری
2

گلاسه براق یکرو (7 روزه)

1000 هر سانت مربع 19,089 ﷼ 1 روز کاری
3

گلاسه براق دورو (3روزه)

1000 هر سانت مربع 24,149 ﷼ 2 روز کاری
4

گلاسه براق دورو (7 روزه)

1000 هر سانت مربع 23,689 ﷼ 2 روز کاری
5

گلاسه براق یکرو 500 عددی (7 روزه)

500 هر سانت مربع 11,327 ﷼ 3 روز کاری
6

گلاسه براق دورو 500 عددی (7 روزه)

500 هر سانت مربع 14,892 ﷼ 7 روز کاری
ردیف نام محصول تعداد ابعاد(cm²) قیمت تحویل عملیات
1

گلاسه مات یکرو (4 روزه)

1000 هر سانت مربع 19,319 ﷼
2

گلاسه مات یکرو (7 روزه)

1000 هر سانت مربع 19,089 ﷼
3

گلاسه مات دورو (3 روزه)

1000 هر سانت مربع 24,149 ﷼
4

گلاسه مات دورو (7 روزه)

1000 هر سانت مربع 23,689 ﷼
5

گلاسه مات دورو موضعی 9*6 قالب لمینت (15 روزه)

1000 9*6 2,000,000 ﷼
ردیف نام محصول تعداد ابعاد(cm²) قیمت عملیات
1

لمینت مات 9*6 ( 7 روزه)

1000 9*6 4,070,000 ﷼
2

لمینت براق 9*6 (5 روزه)

1000 2,930,000 ﷼
3

لمینت براق 9*6 (7 روزه)

1000 9*6 2,860,000 ﷼
4

لمینت براق 9*6 /طرح موج (9روزه)

1000 9*6 2,810,000 ﷼
5

لمینت براق 6*6 (10 روزه)

1000 6*6 1,830,000 ﷼
6 لمینت براق 9*6 – 500 تایی (4روزه) 500 9*6 1,840,000 ﷼
7 لمینت براق 9*6 – 500 تایی (8 روزه) 500 9*6 1,730,000 ﷼
ردیف نام محصول تعداد ابعاد(cm²) قیمت عملیات
1

استخوانی 9*6 (7روزه)

1000 9*6 3,080,000 ﷼
2

استخوانی 9*6 (10 روزه)

1000 9*6 2,980,000 ﷼
3

استخوانی 9*6 طلاکوب (15روزه)

1000 9*6 4,920,000 ﷼
4

استخوانی 6*6 (8 روزه)

1000 6*6 2,360,000 ﷼
5

استخوانی 6*6 (11 روزه)

1000 6*6 2,240,000 ﷼
6

استخوانی 6*6 طلاکوب (13 روزه)

1000 6*6 3,680,000 ﷼
ردیف نام محصول تعداد ابعاد(cm²) قیمت عملیات
1

ویزیت کتان 9*6 دورگرد

1000 9*6 1,730,000 ﷼
2

ویزیت کتان 8.5*4.8 فابریانو- 10 روزه

1000 8.5*4.8 1,840,000 ﷼
3

ویزیت کتان آلمان سایز متغیر

1000 هر سانت مربع 47,150 ﷼
ردیف نام محصول تعداد ابعاد(cm²) قیمت عملیات
1

با روکش سلفون براق (2 روزه)

1000 هر سانت مربع 25,300 ﷼
2

با روکش سلفون براق (7 روزه)

1000 هر سانت مربع 24,955 ﷼
3

بدون روکش (7 روزه)

1000 هر سانت مربع 25,300 ﷼
ردیف نام محصول تعداد ابعاد(cm²) قیمت عملیات
1

یکرو 1000 عددی (4 روزه)

1000 هر سانت مربع 9,084 ﷼
2

دورو 2000 عددی(5 روزه)

2000 هر سانت مربع 18,054 ﷼
3

یکرو 1000 عددی (7 روزه)

1000 هر سانت مربع 8,912 ﷼
4

دورو 1000 عددی (7 روزه)

1000 هر سانت مربع 9,832 ﷼
5

دورو 5000 عددی(7 روزه)

5000 هر سانت مربع 35,189 ﷼
6

دورو 1000 عددی (4 روزه)

1000 هر سانت مربع 10,004 ﷼
7

یکرو 2000 عددی(5 روزه)

2000 هر سانت مربع 13,225 ﷼
8

یکرو 5000 عددی(5 روزه)

5000 هر سانت مربع 30,474 ﷼
ردیف نام محصول تعداد ابعاد(cm²) قیمت عملیات
1

دورو 5000 عددی (7 روزه)

5000 هر سانت مربع 26,335 ﷼
2

سایز 14*10

2500 14*10 1,900,000 ﷼
3

سایز 14*10

5000 14*10 3,430,000 ﷼
4

یکرو 1000 عددی (5 روزه)

1000 هر سانت مربع 5,634 ﷼
5

یکرو 1000 عددی (7 روزه)

1000 هر سانت مربع 5,635 ﷼
6

سایز 14*10

2500 14*10 1,460,000 ﷼
7

سایز 14*10

5000 14*10 2,700,000 ﷼
8

َسایز 30*21

1000 30*21 6,030,000 ﷼
9

یکرو 1000 عددی (3 روزه)

1000 هر سانت مربع 5,750 ﷼
10

سایز 20*14

2500 20*14 2,920,000 ﷼
11

سایز 20*14

2500 20*14 3,800,000 ﷼
12

سایز 20*14

5000 20*14 6,850,000 ﷼
13

یکرو 2000 عددی (7 روزه)

2000 هر سانت مربع 10,119 ﷼
14

یکرو 5000 عددی (4 روزه)

5000 هر سانت مربع 23,690 ﷼
15

سایز 20*14

5000 20*14 5,410,000 ﷼
16

سایز 20*29

1000 29*20 5,050,000 ﷼
17

یکرو 2000 عددی (3 روزه)

2000 هر سانت مربع 10,350 ﷼
18

سایز 20*29

2500 29*20 6,060,000 ﷼
19

سایز 20*29

2500 29*20 7,870,000 ﷼
20

سایز 20*29

5000 20*29 14,200,000 ﷼
21

یکرو 5000 عددی (7 روزه)

5000 هر سانت مربع 23,459 ﷼
22

سایز 20*29

5000 20*29 11,200,000 ﷼
23

َسایز 15*21

1000 21*15 2,960,000 ﷼
24

یکرو 2000 عددی(5 روزه)

2000 هر سانت مربع 9,084 ﷼
25

دورو 1000 عددی (7 روزه)

1000 هر سانت مربع 8,624 ﷼
26

سایز 14*20

1000 20*14 2,530,000 ﷼
27

سایز 14*10

1000 14*10 1,270,000 ﷼
28

یکرو 5000 عددی (5 روزه)

5000 هر سانت مربع 17,479 ﷼
29

دورو 2000 عددی(7 روز کاری)

2000 هر سانت مربع 12,650 ﷼
ردیف نام محصول تعداد ابعاد(cm²) قیمت عملیات
1

برگ اول تحریر 80 چهار رنگ / برگ دوم کپی پرینت (1000 شماره)

1000 21*15 3,910,000 ﷼
2

برگ اول تحریر 80 چهار رنگ/ برگ دوم کپی پرینت (1000 شماره)

1000 30*21 6,690,000 ﷼
3

برگ اول تحریر 80 چهار رنگ/ برگ دوم کپی پرینت (1000 شماره)

1000 24*17 5,420,000 ﷼
4

برگ اول تحریر 80 چهار رنگ / برگ دوم کپی پرینت (2000 شماره)

2000 21*15 7,160,000 ﷼
5

برگ اول تحریر 80 چهار رنگ/ برگ دوم کپی پرینت (2000 شماره)

2000 30*21 12,550,000 ﷼
6

برگ اول تحریر 80 چهار رنگ/ برگ دوم کپی پرینت (2000 شماره)

2000 24*17 10,250,000 ﷼
7

برگ اول تحریر 80 چهار رنگ / برگ دوم کپی پرینت (5000 شماره)

5000 21*15 14,940,000 ﷼
8

هردو نسخه تحریر 80 گرم چهاررنگ (1000 شماره)

1000 21*15 4,450,000 ﷼
9

هردو نسخه تحریر 80 گرم چهاررنگ (1000 شماره)

1000 30*21 8,070,000 ﷼
10

هردو نسخه تحریر 80 گرم چهاررنگ (1000 شماره)

1000 24*17 5,520,000 ﷼
11

هردو نسخه تحریر 80 گرم چهاررنگ (2000 شماره)

2000 21*15 8,180,000 ﷼
12

هردو نسخه تحریر 80 گرم چهاررنگ (2000 شماره)

2000 30*21 14,700,000 ﷼
13

برگ اول تحریر 70 چهاررنگ / برگ دوم کپی پرینت (2000 شماره)

2000 21*15 6,760,000 ﷼
14

برگ اول تحریر 70 چهاررنگ / برگ دوم کپی پرینت (2000 شماره)

2000 30*21 11,750,000 ﷼
15

برگ اول تحریر 70 -چهاررنگ / برگ دوم کپی پرینت (5000 شماره)

5000 21*15 15,630,000 ﷼
16

برگ اول و دوم تحریر 70 گرم چهار رنگ (2000 شماره)

2000 21*15 7,370,000 ﷼
17

برگ اول و دوم تحریر 70 گرم چهار رنگ (2000 شماره)

2000 30*21 13,220,000 ﷼
18

برگ اول گلاسه سبک/ برگ دوم کپی پرینت (1000 شماره)

1000 21*15 4,950,000 ﷼
19

برگ اول گلاسه سبک/ برگ دوم کپی پرینت (2000 شماره)

2000 21*15 8,060,000 ﷼
20

برگ اول و دوم گلاسه سبک (1000 شماره)

1000 21*15 6,550,000 ﷼
21

برگ اول و دوم گلاسه سبک (1000 شماره)

1000 30*21 12,280,000 ﷼
22

برگ اول کپی پرینت سفید / برگ دوم الوان (1000 شماره)

1000 30*21 5,310,000 ﷼
23

برگ اول کپی پرینت سفید/ برگ دوم و سوم الوان (1000 شماره)

1000 30*21 7,850,000 ﷼
24

برگ اول کپی پرینت سفید/ برگ دوم الوان (1000 شماره)

1000 21*15 3,070,000 ﷼
25

برگ اول کپی پرینت سفید/ برگ دوم الوان (2000 شماره)

2000 21*15 5,390,000 ﷼
26

برگ اول کپی پرینت سفید/ برگ دوم الوان (2000 شماره)

2000 30*21 10,400,000 ﷼
27

برگ اول کپی پرینت سفید/ برگ دوم و سوم الوان (2000 شماره)

2000 30*21 11,220,000 ﷼
28

برگ اول کپی پرینت سفید/ برگ دوم الوان (5000 شماره)

5000 21*15 12,880,000 ﷼
ردیف نام محصول تعداد ابعاد(cm²) قیمت عملیات
1

تحریر 70 گرم

2000 23*25 6,830,000 ﷼
2

تحریر 80 گرم

1000 30*24 5,520,000 ﷼
3

تحریر 80 گرم

1000 25.5*24 4,960,000 ﷼
4

تحریر 80 گرم

1000 26*34 6,230,000 ﷼
5

تحریر 80 گرم

1000 35*50 11,160,000 ﷼
6

گلاسه سبک

1000 35*50 16,920,000 ﷼
7

تحریر 80 گرم

1000 27*26 5,420,000 ﷼
8

تحریر 70 گرم (2000 تایی)

2000 27*26 9,140,000 ﷼
9

تحریر 80 گرم

1000 23*25 4,110,000 ﷼
10

گلاسه سبک

1000 27*26 7,760,000 ﷼
11

تحریر 70 گرم

2000 30*24 9,300,000 ﷼
12

تحریر 70 گرم

2000 25.5*24 8,320,000 ﷼
13

تحریر 70 گرم

2000 26*34 10,330,000 ﷼
14

تحریر 100 گرم

1000 23*25 6,440,000 ﷼
15

گلاسه سبک

1000 23*25 6,030,000 ﷼
16

گلاسه سبک

1000 30*24 7,920,000 ﷼
17

گلاسه سبک

1000 25.5*24 6,940,000 ﷼
18

گلاسه سبک

1000 26*34 9,180,000 ﷼
19

گلاسه سبک

1000 35*50 17,850,000 ﷼
ردیف نام محصول تعداد ابعاد(cm²) قیمت عملیات
1

9*6 ساده (13 روزه)

1000 9*6 3,220,000 ﷼
2

9*6 طلاکوب (17 روزه)

1000 9*6 5,350,000 ﷼
3

9*6 موضعی (17روزه)

1000 9*6 3,620,000 ﷼
ردیف نام محصول تعداد ابعاد(cm²) قیمت عملیات
1

750 میکرون -500 تایی- 9*6

500 9*6 9,560,000 ﷼
2

750 میکرون -1000 تایی- 9*6

1000 9*6 16,450,000 ﷼
3

500 میکرون -500 تایی- 9*6

500 9*6 4,080,000 ﷼
4

500 میکرون -1000 تایی- 9*6

1000 9*6 6,560,000 ﷼